MA NÍ OMEGA CHỐT AN TOÀN MẠ KẼM TRUNG QUỐC, PHI 18

Liên hệ

Ma ní omega chốt an toàn mạ kẽm Trung Quốc, phi 18 là loại ma ní có hình móng ngựa, được sử dụng để ghép nối giữa các cuộn hàng, container với móc xích, móc cẩu.